Reisitingimused

Reisija meelespea

 

 1. Meie poolt telgid ja magamisalused, 2 korda päevas soe toit (lihtne matkatoit).
 2. Kerged matkad soovijaile ning tutvumine iga maa kultuuri- ja vaatamisväärsustega vastavalt reisiprogrammile.
 3. Lisaks hea seltskond, mis kujuneb välja tänu ühisele telklaagrile ja toiduvalmistamisele.
 4. Matkamine meie reisidel on vabatahtlik. Kes matkata ei soovi, võib samal ajal teha looduses kerge jalutuskäigu, puhata mere ääres, külastada mõnda linna või tutvuda mõne kultuuriväärtusega omal käel või vastavalt reisikavale.
 5. Iga matka kohta anname kokkuvõtliku kirjelduse ja soovitused.
 6. Bussi istekohad loosime, et ei tekiks olukorda, kus viimased pealeistujad saavad teistest järelejäänud (mittesoovitud) kohad.
 7. Reisiseltskonnaga saab ühineda Tallinnas, Pärnus, Kuressaares ja teistest teeäärsetest kohtadest vastavalt lisakokkulepetele.
 8. Meie reisi hind on alati lõplik, st sisaldab kõiki kulusid peale tasuliste sissepääsude – muuseumid, kultuuriväärtused jm meelelahutused.
 9. Ööbimispaigad reisikavades on ära märgitud. Ööbimispaigad võivad muutuda vaid meist mitteolenevatel põhjustel, kuna reis kulgeb „ratastel”.
 10. Hiljemalt 2 nädalat enne reisile väljumist anname igale reisijale lisateavet (väljasõidu täpsed kellaajad, muuseumide umbkaudsed hinnad, kaasavõetavate asjade nimekiri jms).
 11. Külastame alati ka neid paiku, kuhu tavareisid kunagi ei satu (platood, tipud, kõrb, külad jt bussituristidest puutumatud paigad). Küsige julgelt lisateavet!

 

OÜ Turja Tour ja OÜ Matkahullud poolt korraldatavate reiside hind sisaldab vastavalt marsruudile järgmist: bussi rent, kütus, laeva tekipiletid, kämpingutes ööbimine firma telkidega, maksud maanteedel, ühiselt keedetud toit.

OÜ Turja Tour ja OÜ Matkahullud pakuvad looduslähedast ja soodsat reisimisvõimalust. Ööbime telkides ja valmistame ise toidu. Varakevadistel ja sügisestel reisidel kasutame mõnikord ka hotelle ja kämpingumajasid.

Reisitingimused

Üldine

 • Reisilepingus on Reisikorraldajaks Turja Tour OÜ või Matkahullud OÜ ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja, kes on sõlminud Reisikorraldajaga Reisiteenuse lepingu.
 • Reisiks nimetatakse käesolevates reisitingimustes reisiteenuste kogumit (pakettreisi), mis sisaldab vähemalt kahte erinevat reisiteenust (veoteenus, majutusteenus, reisisaatja- ja/või giiditeenus).
 • Reisileping sisaldab käesolevaid reisitingimusi, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud reisikirjeldust ja reisitasu (ka ettemaksu) suurust koos selle tasumise tingimustega.
 • Reisikorraldaja vastutab lepingu täitmise eest Reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine.
 • Kui Reisikorraldaja on lepingust tulenevat kohustust rikkunud, peab ta tegema kõik endast oleneva, et anda Reisijale raskuste korral viivitamata abi. Sellist kohustust ei ole, kui rikkumine toimus reisija süü tõttu.
 • Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel.
 • Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.

Reisitasu ja reisitasu muutused

 • Reisitasu sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud kirjalikus reisikirjelduses ja/või arvel või mis on muudatusena kirjalikult kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel.
 • Kui Reisija loobub omal soovil mõnest reisitasu hulka kuuluvast teenusest, ei ole tal õigust tagasi nõuda vastava teenuse maksumust, või hüvitist selle eest.
 • Reisikorraldajal on õigus reisitasu suurust muuta, kui see vajadus on tekkinud temast sõltumatute veokulude, s.h. kütusehinna muutumisest, samuti teenusega seotud riiklike maksude, või reisi suhtes kohaldatava valuutakursi muutumisest.
 • Reisitasu muutumisest peab Reisikorraldaja teatama reisijale vähemalt 21 päeva enne reisi algust.
 • Reisile registreerimisel võib reisija tasuda reisi eest sularahas või pangaülekandena osade kaupa vastavalt kokkulepetele või kodulehel asuvale maksegraafikule. Tasuda võib ka kogu summa korraga.

Reisija taganemine lepingust

 • Enne reisi algust võib Reisija lepingust taganeda, tasudes reisi korraldamiseks temaga seotud ja juba tehtud otsesed kulutused, kuid tasumata Reisikorraldajale mingit hüvitist, juhul kui:
 • Reisijal on lepingust taganemiseks mõjuvad põhjused,mille tõestamiseks ta esitab vastava tõendi hiljemalt kahe nädala jooksul peale lepingust taganemist.
 • Reisilepingu sõlmimisest on vähem kui kaks nädalat ja reisi alguseni on jäänud rohkem kui 62 päeva.
 • Reisija võib lepingust taganeda, tasudes reisi korraldamiseks temaga seotud otsesed kulutused ja hüvitades Reisikorraldaja bürookulud 20 euro ulatuses, kui reisi alguseni on jäänud 62-21 päeva talvereiside puhul (reisid, mis toimuvad oktoober-aprill) või 120-21 päeva suvereiside puhul (reisid, mis toimuvad mai-september).
 • Reisija võib lepingust taganeda, tasudes reisi korraldamiseks temaga seotud otsesed kulutused ja hüvitades Reisikorraldajale pool reisitasust, kui reisi alguseni on jäänud 21 – 8 päeva.
 • Viimase 7 päeva jooksul enne reisi algust lepingust taganedes, või reisile mitte ilmumise korral tuleb Reisijal tasuda kogu reisi maksumus.
 • Reisija poolt tellitud pakettreisi puhul loetakse inimeste arvu vähenemist vastava arvu inimeste reisilepingust taganemiseks, kuid sel juhul on Reisikorraldajal õigus kalkuleerida uus hind ja teatada see Reisijale hiljemalt 48 tunni jooksul pärast lõpliku inimeste arvu teada saamist.

Reisikorraldaja taganemine lepingust

 • Reisikorraldajal on õigus reisilepingust taganeda ja reis ära jätta, kui inimeste arv reisigrupis jääb väiksemaks tema poolt ette nähtust. Üksikmüügi puhul tagastatakse Reisijale sel juhul kogu sissemakstud raha.
 • Reisikorraldajal on õigus reisileping üles öelda, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud, tõlgendades seda reisijapoolseks lepingust taganemiseks.

Lepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

 • Kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks, oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, milleks on loodusõnnetused, sõjad ja poliitilised vahejuhtumid, streigid jms, võib kumbki lepingupool lepingu üles öelda, mille kohta koostatakse kohapeal vastav akt.
 • Lepingu ülesütlemise korral vääramatu jõu tõttu kaotab Reisikorraldaja õiguse reisitasule, kuid võib nõuda hüvitist osutatud ja reisi lõpetamiseks osutatavate reisiteenuste eest.
 • Kliendil on soovitatav selliste olukordade puhuks vormistada reisi katkemise kindlustus.

Reisikorraldaja õigus muuta reisi programmi

 • Reisikorraldajal on õigus ilma ette teatamata teha reisiprogrammi muudatusi (näit. muuta hotelli), halvendamata seejuures reisi kvaliteeti.
 • Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammi jooksvaid muudatusi, juhul kui see on tingitud ilmast, erinevate transpordivahendite kasutamisel tekkivatest hilinemistest või probleemidest, mille kulgu Reisikorraldaja ei saa mõjutada.

Reisija kohustused ja vastutus

 • Reisija on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja reisitingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega aadressil www.turjatour.ee.
 • Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid (ka ajakava), samuti hotellide, kämpngute ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
 • Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
 • Reisija vastutab reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida reisidokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine jne.) juhul kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
 • Reisija poolt valitud grupi saatjal (saatjatel) lasub vastutus reisijate ohutuse, ohutuseeskirjadest kinnipidamise ja muude organisatsioonilise küsimuste lahendamise eest, mis võimaldaks Reisikorraldajal täita reisiprogrammi.

Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

 • Kliendi poolt avastatud puudustest reisikorralduses tuleb viivitamatult informeerida reisijuhti või Reisikorraldaja esindajat.
 • Kui puudused kõrvaldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse, või saamata jäänud teenused asendatakse sihtpunktis moodusel, millega Reisija kohapeal nõustub, ei ole tal õigust nõuda kahju teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.
 • Kui Reisija arvates ei suutnud Reisikorraldaja reisi ajal ilmnenud puudusi kõrvaldada, või ta keeldub teenuste asendusest kohapeal nende halvema kvaliteedi tõttu, on Kliendil õigus nõuda Reisikorraldajalt kahjude hüvitamist. Selleks tuleb mitte hiljem kui kahe nädala jooksul reisi toimumisest esitada Reisikorraldajale kirjalik pretensioon koos kviitungite originaalide ja teiste tõenditega otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Seda tegemata jättes kaotab Klient oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda. Reisikorraldaja on kohustatud pretensiooni läbi vaatama ja vastama sellele hiljemalt kahe nädala jooksul selle esitamisest.
 • Puuduseks ei või pidada väheolulisi muutusi reisi kavas, mis ei halvenda reisi kvaliteeti. Väheoluliseks muutuseks on näiteks hotelli või kämpingu vahetus sama või parema tasemega hotelli vastu, reisigraafikust mahajäämine piiride ületamise, tehniliste rikete jms. tõttu, juhul kui see ei too endaga kaasa üle 8 tunnist hilinemist.

Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendus

 • Käesolevad reisitingimused muutuvad Reisikorraldajale ja Reisijale kohustuslikuks poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist.
 • Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui omavahel kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras

Isikuandmete töötlemine

 • Reisikorraldaja töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 • Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Reisijalt reisile broneeringut tehes (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, dokumendi number ja kehtivuseaeg, valitud reis ja reiside ajalugu).
 • Reisikorraldaja ning tema poolt volitatud andmetöötlejad töötlevad Reisija isikuandmeid reiside korraldamiseks, Reisijaga suhtlemiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.
 • Käesolevaga kinnitab Reisija, et on nõus ka edaspidi saama Reisikorraldajalt e-posti teel reisidega seotud pakkumisi ning annab nõusoleku enda isikuandmete vastavaks töötlemiseks.
 • Reisijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning isikuandmete töötlemisega antud nõusolekud igal ajal tagasi võtta või neid muuta, võttes ühendust Reisikorraldajaga e-maili teel: info@kylli.ee

Kuressaares, 24.05.2018. a